Järnbruket AB Tjänsteavtal & Villkor 2022-01-01

Personuppgiftshantering/GDPR hittar du här. Undrar du kring något villkor kan du ta kontakt med oss på plats eller via medlem@jarnbruket.se

Dessa villkor gäller för avtal mellan Järnbruket AB / CrossFit Järnbruket (härefter ”Järnbruket”) org. nr 559191-1580 och fysisk person (Kund) avseende Järnbrukets tjänster. Kunds Villkor omfattar dels allmänna villkor som gäller för alla typer av tjänster och dels särskilda villkor
för valfria tilläggstjänster. Villkoren samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom Kundens beställning, specialbestämmelser i samband med visst erbjudande, Järnbrukets vid var tid gällande prislista, fullmakt, leveransbestämmelser,  integritetspolicy samt säkerhetsoch etikregler utgör tillsammans avtalet mellan Järnbruket och Kunden (Avtalet). För tillvalstjänster som tillhandahålls genom en samarbetspartner till Järnbruket kan, förutom Villkoren, även samarbetspartnerns särskilda villkor eller motsvarande vara tillämpliga. Sådana villkor godkänns i samband med att tillvalstjänsten tas i bruk, exempelvis genom nedladdning av programvara, app eller köp av tjänst. Vid eventuella motstridigheter mellan Villkoren har de särskilda villkoren företräde framför de allmänna villkoren. Specialbestämmelser har företräde framför motsvarande bestämmelser i Villkoren.

Järnbrukets aktuella utbud av Tjänster, aktuella förutsättningar för tillhandahållande av Tjänsten samt omfattning och specifikation av Tjänsten framgår på järnbruket.se. I Avtalet kan i vissa fall ingå särskild utrustning samt programvara.

Avtal ska anses träffat först när Järnbruket har godkänt beställningen.

1.      Genom köp av medlemskap/tjänst/produkt eller vistelse i Järnbruket AB’s lokaler godkänner du Avtalet i sin helhet. All träning/deltagande/vistelse tillsammans med eller i Järnbruket AB’s verksamhet sker på egen risk. 

2.      All träning sker på egen risk. Järnbruket AB friskriver sig från allt ansvar för skada, sjukdom och eller förlust som åsamkas medlemmen under träning i eller vid Järnbruket AB’s lokal eller annan plats där vi tränar på grund av oaktsamhet eller underlåtenhet att följa våra och våra coachers instruktioner, regler och rekommendationer kring säkerhet och svårighetsgrad.

3.      Eventuella skador, begränsningar och krämpor skall alltid meddelas till ansvarig coach inför varje träningstillfälle.

4.      Ändringar av schema och schemalagd träning kan komma och ändras med både kort och långt varsel med eller utan förvarning.

5.      Klasser/Personlig Träning/workshops/event m.m. har alltid förtur till utrustning och ytor före egen träning.

6.      Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga/personer d.v.s. personer utan giltigt medlemskap. All inpassering måste ske genom bokning via Zoezi och öppning av dörr med Parakey.

7.      Coachen har alltid full bestämmanderätt och ansvar att be deltagare att stå över övningar/pass eller avsluta ett pass om Coachens instruktioner för säker träning inte följs.

8.      Ej nyttjad träningsavgift p.g.a sjukdom, skador, frånvaro, andra förhinder eller uteslutande ur verksamheten p.g.a. misskötsel m.m. återbetalas ej.

9.      Uppsägning av medlemskap görs enklast via mail till medlem@jarnbruket.se. Uppsägningstid för samtliga medlemskap är 30 dagar. Efter bindningstidens utgång förnyas medlemskapet automatiskt.

10.   Medlemskap och tjänster är personliga men kan överlåtas/säljas vidare med Järnbruket AB’s tillstånd genom förfrågan till medlem@jarnbruket.se.  

11.   Sägs medlemskap upp mitt i en pågående betalperiod debiteras medlemmen även nästa betalperiod/perioder. 

12.   All utrustning, redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter träningens slut. Svett och andra vätskor samt magnesium på eller runt utrustningen och ytan du använt ska torkas av efter användning.

13.   Det är förbjudet att använda flytande magnesium, alla former av greppklister eller att själv tejpa Järnbrukets utrustning.

14.   Pass som bokats av medlemmen skall avbokas senast två timmar före passets start om medlemmen ej avser närvara. Ej avbokat pass debiteras med 150kr.

15.   Järnbruket AB tar starkt avstånd från alla typer av mobbing, respektlöshet mot medlemmar, trakasserier, brottslig verksamhet m.m. Om sådant förekommer i Järnbruket AB’s lokaler eller något av Järnbruket AB’s sociala medier äger Järnbruket AB rätt att med omedelbar verkan stänga av medlemmen samt säga upp medlemmens medlemskap.

16.   Det är förbjudet att utan tillstånd från Järnbruket AB’s General Manager eller firmatecknare; för externa parter eller Järnbrukets kunder att i Järnbrukets lokaler eller forum på internet sälja ditt egna eller andra företags konkurrerande tjänster och produkter till andra medlemmar i Järnbruket AB’s verksamhet.

17.   Det är aldrig tillåtet att låna hem eller låna ut Järnbruket AB’s utrustning om inte Ägare eller Head Coach ger dig sitt medgivande eller ordinerar det.

18.   Force Majeure: Vid oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, civilt upplopp, kärnkraftsolycka, brand, explosion, fientligt övertagande, terrorhandling och liknande som ligger utanför Järnbruket ABs kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal, friskrivs Järnbruket AB helt från förpliktelse att fullfölja tjänster enligt avtal.

19.   Järnbruket AB tar starkt avstånd från alla typer av doping och/eller narkotikaklassade preparat. Järnbruket AB äger rätt att anmäla vid misstanke om brott eller missbruk. Medlem som ertappas eller misstänks använda eller vara påverkad av olagliga substanser, narkotika eller andra av doktor ej ordinerade preparat stängs omedelbart av och anmäls till polis.

20.   Skador på utrustning, lokaler eller andra personer än deltagaren själv orsakade av en eller flera deltagare p.g.a. oaktsamhet eller underlåtenhet att följa reglerna kommer att debiteras deltagaren/deltagarna i linje med skadornas omfattning och värde samt ev. självrisk. Lägsta debitering/ersättning är ett prisbasbelopp enligt pågående år.

21.   Järnbruket AB brukar kamerabevakning av entré, butiksyta och träningsyta, för att förebygga och utreda brott som begåtts (till exempel snatteri, stöld eller inbrott). Detta i syfte att öka tryggheten för Järnbrukets personal och besökare samt för att skydda Järnbrukets tillgångar.  Inspelat material sparas i 30 dagar innan det automatiskt raderas. Din integritet är viktig för oss. Därför är det enbart Järnbrukets säkerhetsansvarig som kommer att ha tillgång till det filmade materialet som enbart kommer att användas vid brott eller misstanke om brott.

22.   Kopiering eller nyttjande av Järnbrukets träningsprogram, tjänster och digitala verktyg i kommersiellt eller konkurrerande syfte är inte tillåtet och resulterar i brottsanmälan, böter och avstängning.

23.   Järnbruket AB äger rätt att med omedelbar verkan stänga av medlem från tillträde till lokalen samt säga upp medlemmens medlemskap om avtal eller ordningsregler inte följs eller vid brott/misstanke om brott. Erlagd träningsavgift vid uppsägning återbetalas ej.

24. För varje Tjänst inklusive utrustning ska Kunden betala fasta och/eller rörliga avgifter enligt specialbestämmelser i samband med visst erbjudande eller enligt Järnbrukets gällande prislista. Vid var tid gällande prislista finns tillgänglig på järnbruket.se 

25. Järnbruket har rätt att ändra Villkoren, Tjänsten eller avgifter. Ändring meddelas Kunden senast 1 månad innan ändringen träder i kraft. För Avtal med viss angiven bindningstid får en ändring verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Järnbruket har dock rätt att ändra Villkoren, Tjänsten eller avgifter under bindningstiden, utan att kund har rätt att säga upp tjänsten, om ändringen förorsakas av författningsändringar, myndighetsbeslut, strejk, sabotage, extrema väderförhållanden, ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kvalificerade kostnadsökningar i förhållande till underleverantör utanför Järnbrukets kontroll vid ändring av Villkoren, Tjänsten eller avgifter har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande den dag då ändringen börjar gälla utan att det medför någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse för Kunden. Om Kunden inte säger upp Avtalet senast dagen innan ändringen börjar gälla anses Kunden ha godkänt ändringen. Om ändringen är till uppenbar fördel för Kunden har Kunden dock inte rätt att säga upp Avtalet.  

26. Information till Kunden om ändrad avgift, ändrade Villkor eller Tjänst sker skriftligen. per SMS, Sociala Medier eller email. Kunden ska underrätta Järnbruket om ändring av bostadsadress och/eller fakturaadress inom Sverige 1 månad i förväg samt meddela ändring av telefonnummer och e-postadress till medlem@jarnbruket.se 

27. Om full betalning trots betalningspåminnelse inte inkommit har Järnbruket rätt att stänga av eller begränsa Tjänsten till dess att full betalning inkommit. Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden, dock längst under en skälig tid. Om Kunden vid upprepade tillfällen betalar för sent, har Järnbruket rätt att stänga av Tjänsten omedelbart. När Kunden fullgjort sin betalningsskyldighet ges åter tillträde till Tjänsten. Gällande bindningstid förlängs med eventuell avstängningstid.

Järnbruket AB, Tierp 2022-01-01

 

[instagram-feed]