fbpx

Järnbruket AB Avtal & Villkor 2020-05-08

Personuppgiftshantering/GDPR hittar du här. Undrar du kring någon regel, ta kontakt med oss via medlem@jarnbruket.se.

1.      Genom köp av tjänst/produkt eller vistelse i Järnbruket AB’s lokaler godkänner du samtliga villkor utan undantag. All träning/deltagande/vistelse tillsammans med eller i Järnbruket AB’s verksamhet sker på egen risk.

2.      All träning sker på egen risk Järnbruket AB friskriver sig från allt ansvar för skada, sjukdom och eller förlust som åsamkas medlemmen under träning i eller vid Järnbruket AB’s lokal eller annan plats där vi tränar.

3.      Eventuella skador, begränsningar och krämpor skall meddelas till ansvarig coach inför varje träningstillfälle.

4.      Ändringar av schemalagd träning kan komma och ändras med både kort och långt varsel med eller utan förvarning.

5.      Pass/workshops/event m.m. har alltid förtur till utrustning och ytor före egen träning.

6.      Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga/personer d.v.s. personer utan giltigt medlemskap.

7.      Coachen har alltid full bestämmanderätt och ansvar att be deltagare att stå över övningar/pass eller avsluta ett pass om Coachens instruktioner för säker träning inte följs.

8.      Ej nyttjad träningsavgift p.g.a sjukdom, skador, frånvaro, andra förhinder eller uteslutande ur klubben p.g.a. misskötsel m.m. återbetalas ej.

9.      Uppsägning eller frysning av medlemskap kan endast göras via medlem@jarnbruket.seFrysning
är max 60 dagar i rad. Vid frysning med bindningstid förlängs bindningstiden
med samma antal dagar som frysningen.

10.   Medlemskap och tjänster är personliga men kan överlåtas/säljas vidare med Järnbruket AB’s tillstånd via medlem@jarnbruket.se. Bunden tjänst kan ej avslutas i förtid. Uppsägningstider och bindningstider finns tillgängligt i Wondr->Min Profil.

11.   Sägs medlemskap upp mitt i en pågående betalperiod debiteras medlemmen även nästa betalperiod.

12.   All utrustning, redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter träningens slut. Svett och andra vätskor samt magnesium på eller runt utrustningen och ytan du använt ska torkas av efter användning.

13.   Det är förbjudet att använda flytande magnesium, alla former av greppklister på eller att själv tejpa Järnbrukets utrustning.

14.   Pass som bokats av medlemmen skall avbokas senast två timmar före passets start om medlemmen ej avser närvara. Ej avbokat pass debiteras med 150kr.

15.   Järnbruket AB tar starkt avstånd från alla typer av mobbing, respektlöshet mot medlemmar, trakasserier, brottslig verksamhet m.m. Om sådant förekommer i Järnbruket AB’s lokaler eller något av Järnbruket AB’s sociala medier äger Järnbruket AB rätt att med omedelbar verkan stänga av medlemmen samt säga upp medlemmens medlemskap.

16.   Det är förbjudet att utan tillstånd från Järnbruket AB’s General Manager eller firmatecknare; för externa parter eller Järnbrukets kunder att i Järnbrukets lokaler eller forum på internet sälja ditt egna eller andra företags konkurrerande tjänster och produkter till andra medlemmar i Järnbruket AB’s verksamhet.

17.   Det är aldrig tillåtet att låna hem Järnbruket AB’s utrustning, om inte en coach ger dig sitt  medgivande eller ordinerar det.

18.   Force Majeure. Vid oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, civilt upplopp, kärnkraftsolycka, brand, explosion, fientligt övertagande, terrorhandling och liknande som ligger utanför Järnbruket ABs kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal, friskrivs Järnbruket AB helt från förpliktelse att fullfölja tjänster enligt avtal.

19.   Järnbruket AB tar starkt avstånd från doping eller narkotikaklassade preparat. Järnbruket AB äger rätt att anmäla vid misstanke av brott. Medlem som ertappas eller misstänks använda preparat eller doping stängs omedelbart av

20.   Skador på utrustning, lokaler eller andra personer än deltagaren själv orsakade av en eller flera deltagare p.g.a. oaktsamhet eller underlåtenhet att följa reglerna kommer att debiteras deltagaren/deltagarna i linje med skadornas omfattning och värde samt ev. självrisk. Lägsta debiteringsbelopp är 10000 kr/person.

21.   Järnbruket AB brukar kamerabevakning av entré, butiksyta och träningsyta, för att förebygga och utreda brott som begåtts (till exempel snatteri, stöld eller inbrott). Detta i syfte att öka tryggheten för Järnbrukets personal och besökare samt för att skydda Järnbrukets tillgångar.  Inspelat material sparas i 30 dagar innan det automatiskt raderas. Din integritet är viktig för oss. Därför är det enbart Järnbrukets säkerhetsansvarig som kommer att ha tillgång till det filmade materialet som enbart kommer att användas vid brott eller misstanke om brott.

22.   Kopiering eller nyttjande av Järnbrukets träningsprogram, tjänster och digitala verktyg i kommersiellt eller konkurrerande syfte är inte tillåtet och resulterar i brottsanmälan, böter och avstängning.

23.   Järnbruket AB äger rätt att med omedelbar verkan stänga av medlem från tillträde till lokalen samt säga upp medlemmens medlemskap om medlemsavtal eller ordningsregler inte följs eller vid brott/misstanke om brott. Erlagd träningsavgift vid uppsägning återbetalas ej.

Järnbruket AB, Tierp 2020-05-08